Keresés
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Create a Shvoong account from scratch

Already a Member? Bejelentkezés!
×

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

OR

Not a Member? Előfizetés!
×

Előfizetés

Use your Facebook account for quick registration

OR

Bejelentkezés

Sign in using your Facebook account

Shvoong kezdőlap>Jog És Politika>A Központi költségvetés fogalma, szervezeti rendje és hatásköri és eljárási szabályok

A Központi költségvetés fogalma, szervezeti rendje és hatásköri és eljárási szabályok

írta: Linda82     Szerző: Farkas Istvánné
ª
 
központi költségvetés: központi költségvetésbe folynak be az állami feladatok végrehajtásához szükséges bevételek és innen történik ezek újraelosztása. központi költségvetés, mint: központi költségvetés szerkezeti rendje: 1) fejezetek (fejezetek költségvetése tartalmazza a bevételeket, kiadásokat, támogatásokat, fejezeteket évente a költségvetési törvényben határozzák meg)) fejezetek szervezetei: 1) államhatalmi szervek - országgyűlés, alkotmánybiróság, ász 2) minisztériumok 3) országos hatáskörű szervek – ksh, mti 4) különböző nemzetközi elszámolások 2) cím, alcím (szervezeti szabályozás szempontból összetartozó, tovább részletezett előirányzatok összesége) cím, alcím: 1) központi költségvetési szervek – miniszterelnöki hivatal, ogy hivatala 2) területileg elkülönült, de azonos tevékenységet végző szervek – apeh, rendőrség, határőrség, egyetem 3) helyi önkormányzatok 4) alapítványok, egyházak támogatása 5) alapok támogatása 6) társadalmi szervek támogatása 7) pártok támogatása 8) céltartalékok 9) általános tartalék 3) előirányzati csoportok→ o működési célú előirányzatok (rövid távon szolgálja a központi költségvetést→ személyi kiadások, munkaadót terhelő járulékok, dologi kiadások, elláttotak pénzbeli juttatásai, egyéb mük. célú támogatások) o felhalmozási célú előirányzat (hosszú távon szolgálja a központi költségvetést→ beruházások, felújitások, egyéb felhalmozási célú kiadások) o egyéb speciális célú előirányzatok – célelőirányzatok (pl. tankönyvtámogatás) hatásköri és eljársi szabályok: hatáskörök megoszlanak: országgyűlés→ kormány→ pénzügyminiszter illetve→ a fejezet felügyeletét ellátó szervek vezetői között - országgyűlés feladatai, jogai: 1) költségvetési törvény megalkotása, jóváhagyása 2) meghatározza az egyes fejezetek, címek, előirányzatait 3) fenntartja a jogot előirányzat módosítására - Kormány feladatai, jogai: 1) felelős a költségvetési tervjavaslat elkészítéséért 2) felelős a költségvetés végrehajtásáért 3) jogosult a központi költségvetés általános és céltartalékainak felhasználására - pézügyminiszter hatásköre, joga: 1) előkészítő, koordináló tevékenységet végez az áht –sal kapcsolatos kérdésékben 2) előkészíti a költségvetési és a zárszámadási törvény tervezetét 3) gondoskodik a központi ktg végrehajtásáról 4) kincstári vagyon vonatkozásában gyakorolja a tulajdonosi jogokat 5) elkészíti a számviteli rendre vonatkozó jogszabályok tervezetét - fejezet felügyeletét ellátó szervek jogai, feladatai: 1) közreműködik a költségvetési tervjavaslat elkészítésében 2) irányítja, szervezi a tervezési, zárszámadási feladatokat 3) érvényesíti a gazdálkodásban a szabályosság, hatékonyság, gazdálkodás követelményeit 4) figyelemmel kiséri a költségvetés végrehajtását 5) átruházott hatáskörben gyakorolja az előirányzat módosítási jogkörét 6) hatáskörük csak az adott fejezetre terjed ki központi költségvetés bevételei: fizetésre kötelezett a Magyar Köztársaság területén működő ill.
jövedelemmel, bevételellel, vagyonnal rendelkező jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, belföldi vagy külföldi természetes személy - adó és adójellegű→ adók, vám, vámbiztosíték, járulék, illeték - nem adó jellegű→ bírság, díj - felhalmozási és tőkejellegű bevétel→ privatizációból, koncesszióból, vagyon értékesítésből származó bev. - adományok, segélyek→ nemzetközi kapcsolatból származó és egyéb bev. - központi költségvetési szervek tevékenységéből számazó bev.→ központi költségvetési szervek működési és vállalkozási bevételei, eszközök értékesítéséből származó bevételek központi költségvetés kiadásai: 1) állami feladatok ellátasainak finanszírozására ill. támogatására 2) az állami adósságszolgálat rendezésére 3) áht egyéb alrendszerei részére 4) egyéb kiadások közkiadások főbb kategóriái: - közhatalmi közigazgatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások - közszolgáltatási kiadások, pl. oktatási, egészségügyi feladatok - felújitások beruházások - államháztartáson kivűli szervezetek, személyek részére nyújtott támogatások - államháztartás egyéb arendszerei részére nyújtott támogatások
Kiadás kelte: 20 október, 2007   
Értékelje ezt a kivonatot. : 1 2 3 4 5
Fordítás Küldés Link Nyomtatás

New on Shvoong!

Top Websites Reviews

X

.